โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร    หน้าแรก    บทความ    รวมรูปภาพ    เว็บบอร์ด    วิดีโอ    วารสารสานสัมพันธ์    ติดต่อเรา 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/10/2014
ปรับปรุง 27/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 271,336
Page Views 424,271
สินค้าทั้งหมด 1
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
     กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก
     นอกจากนั้นยังได้มีการปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เน้นการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง ผลการวิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
     ในช่วงระยะเวลา 6ปีที่ผ่านมา พบว่า มีจุดดีหลายประการ คือ ส่งเสริมการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม อย่างไรก็ตามพบว่าหลักสูตรบางส่วนยังมีปัญหาและความไม่ชัดเจนบางประการที่ทำให้การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติที่ไม่สะท้องมาตรฐานการเรียนรู้   
     ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์* 
3. วิทยาศาสตร์*
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี*  
8. ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     สำหรับการจัดหลักสูตร สถานศึกษาต้องจัดทำรายวิชาในแต่ละกลุ่มให้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถานศึกษาต้องจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่ม ในทุกชั้นปี สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบในการกำหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีสาระอยู่ 4 สาระ คือ 
     สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว 
     สาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี
     สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     สาระที่ 4  เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ 


โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
เลขที่  89 ถนน รามอินทรา 109 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. โทร. 02-517-0380, แฟกซ์.02-517-7475

 
  
view